برای ارتباط و درخواست خود لطفا فرم زیر را تکمیل کنید

    آدرس شعب مجموعه گوشت دنیوی

    شعبه مرکزی : نبش هدایت 14

    شعبه 1 : نبش عبد المطلب 5

    عبـدالمطلــب 22،بیـــن رئــوف 7 و 9